Κοραής Α. – Επιστολές προς το έθνος

ISBN: 978-960-283-322-3

Σελίδες: 128

Τιμή: 7 €

Από φρικτής ανομίας σχολείον εξεπηδήσαμεν όλοι, μολυσμένοι όλοι, άλλος πολύ, άλλος ολίγον με της φιλαρχίας και της πλεονεξίας την παράνομον βαφήν.

Ελευθερωθέντες από Τούρκους, εζήσαμεν έως της παρούσης ώρας ως Τούρκοι, ή μάλλον υπερέβημεν και αυτούς τους Τούρκους…

Η παρούσα μας κατάστασις είναι τοιαύτη, ώστε και άγγελος εξ ουρανού αν καταβή να μας βασιλεύση, κινδυνεύομεν να τον μεταμορφώσωμεν εις διάβολον…

Η αδικία λαμβάνει μορφήν και πρόσωπον αναισχύντου προδοσίας…

Αδαμάντιος Κοραής

 

Κείμενο του Δ. Κούρτοβικ στα Νέα εδώ.

Παρουσιάσεις και κριτικές των εκδόσεών μας στον Τύπο